Privacyverklaring CVU Uitvaartzorg B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten, relaties en werknemers van CVU Uitvaartzorg B.V. (hierna te noemen: CVU of wij) en alle bezoekers van de website van CVU. CVU is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel offline en online, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Onder CVU wordt in deze privacyverklaring verstaan: CVU Uitvaartzorg B.V., Stichting Vrienden van CVU Uitvaartzorg en Stichting Depositofonds van CVU Uitvaartzorg. Op de website van CVU worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van klanten en relaties die van onze dienstverlening gebruik maken en van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestand) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De website van CVU maakt gebruik van tijdelijke technische en functionele cookies en analytische cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maken geen inbreuk op uw privacy en worden gebruikt om het gebruik van onze site makkelijker te maken voor u. U kunt cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant
 • het uitvoeren van de dienstverlening
 • het verstrekken van een aanbod
 • het afhandelen van uw betaling
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt of nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • klantenbeheer
 • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u een geregistreerde relatie bent of wordt)
 • reclame- en marketingdoeleinden
 • het informeren over wijziging van onze diensten en producten
 • het informeren over andere door CVU geleverde diensten en producten met betrekking tot uitvaarten
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website om deze en het aanbod van onze diensten en producten te evalueren en verbeteren
 • te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
 • het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw E-mailadres
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw IP-adres
 • Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • Uw eventuele overige (bijzondere) persoonsgegevens die door u op eigen initiatief worden opgegeven of ingevuld als inhoud van een (contact)bericht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. CVU hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Uw gegevens t.b.v. een door u aangevraagde overeenkomst of aanbod bewaren wij tot de datum waarop ons aanbod aan u komt te vervallen. Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens met als doel deze nieuwsbrief te kunnen verzenden. Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij offline of online via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis van derden praktischer is of omdat het bij CVU ontbreekt aan bepaalde kennis. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derden. Wij sluiten met die partijen strikte overeenkomsten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doeleinde(n) worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet meer nodig zijn. In sommige gevallen is CVU wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

CVU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik social media kanalen

Wanneer u met CVU communiceert via social mediakanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram, kan het zijn dat CVU persoonlijke informatie over u ontvangt. CVU gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van CVU, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende social mediakanalen. Lees deze privacy verklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor Privacybeleid FacebookPrivacybeleid Twitter en Privacybeleid Instagram.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van  uw  persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid): op uw verzoek helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere partij.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze KAM-coördinator. Hoe u contact op kunt nemen met deze functionaris die verantwoordelijk is voor privacy en informatiebeveiliging, vindt u onder het kopje ‘Contact’.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indient, verzoeken wij u ter verificatie alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen wij u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort) en burgerservicenummer (BSN-nr.) met zwartbalk af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken. Op uw verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.

Contact

Binnen CVU is de KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu) verantwoordelijk voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Bij deze persoon kunt u naast de uitoefening van uw rechten ook terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy en is als volgt te bereiken:

 1. Via het contactformulier bij de optie ‘mijn vraag gaat over’ kan voor het kopje ‘Privacy’ worden gekozen.
 2. Daarnaast is het mogelijk een brief te sturen naar:

CVU Uitvaartzorg B.V.
t.a.v. KAM-coördinator
Bergweg 287
3037 EN  Rotterdam

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. CVU hanteert een strakke interne procedure voor klachtafhandelingen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.